Общо събрание

Общото събрание на БПЦО „Свети Георги Победоносец“, регистрирана по чл. 60 от гражданския процесуален кодекс на Конфедерация Швейцария (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 60) в съответствие със закона е върховния административен орган на църковната община (чл. 64 от от гражданския процесуален кодекс на Конфедерация Швейцария (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 64)). В детайли функциите, правомощията и реда на свикване на редовно и извънредно общо събрание са описани в чл. 7 от устава на църковната община. Членове на общото събрание са всички членове на църковната община, т.е. всички подали заявление за членство в църковната община и внесли годишната вноска за съответната година (чл. 4 от устава на църковната община). По изключение общото събрание може да даде право на глас и на членове на църковната община, които нямат финансовата възможност да направят годишна вноска, като това трябва да бъде гласувано в началото на събранието и вписано в протокола. Съгласно чл. 4 от устава на БПЦО „Свети Георги Победоносец“ всеки член на църковната община има един глас при провеждане на гласувания от общото събрание.

Чл. 7 от Устава на БПЦО „Свети Георги Победоносец“ в Швейцария

(1)      Редовно общо събрание на църковната община се състои един път годишно, най-късно към края на март. Свикването се извършва със срок от минимум 2 седмици чрез писмена покана от страна на управителното тяло (църковното настоятелство), като се упоменават времето, мястото и включените в дневния ред точки.

(2)      Заявления от членовете за включване на точки в дневния ред на Общото събрание на църковната община трябва да се представят на управителното тяло минимум 4 седмици преди заседанието в писмен вид и да се предоставят от управителното тяло на членовете минимум 2 седмици предварително.

(3)      Събранието на членовете се състои от всички членове на общината и свещеника.

(4)      Общото събрание на църковната община:

–    одобрява годишния отчет на управителното тяло (църковното настоятелство), счетоводния годишен баланс и отчета на комисията за проверка на счетоводните отчети (ревизионната комисия);

–    освобождава от длъжност (разпуска) управителното тяло;

–    разрешава годишния бюджет и определя членството;

–    избира управителното тяло (църковното настоятелство) и неговия председател, както и членовете на комисията за проверка на счетоводните отчети (ревизионната комисия);

–    взема решение за промяна на устава и за всички подадени пред него заявления.

(5)   Общото събрание на църковната община взема решение с обикновено мнозинство на подадените гласове. За разлика от другите решения, за промяна на устава е необходимо мнозинство от две трети от гласовете.

(6)   Председател на Общото събрание на църковната общност e председателят на управителното тяло (църковното настоятелство).

(7)   Председателят на управителното тяло (църковното настоятелство) може да прехвърли изпълнението на длъжността „председател“ (ръководител на събранието), ако е необходимо, на някого от останалите членове на управителното тяло (църковното настоятелство) или на свещеника.

(8)   За събранието на членовете (Общото събрание на църковната община) трябва да се води протокол. Той трябва да бъде подписан от водещия (председателя) на събранието и от протоколчика.

(9)   Извънредни събрания на църковната община се свикват с указване на дневния ред по решение на управителното тяло (църковното настоятелство) или когато това бъде изискано от една пета от членовете. На последната молба трябва да се отговори в рамките на шестдесет дни.

(10) Извънредни събрания на църковната община могат да бъдат свиквани и от свещеника, като бъде упоменат дневният ред.

(11)      В случай че при откриване на Общото събрание на църковната община присъстват по-малко от половината на всички членове, заседанието се отлага с един час и се провежда при присъствие на повече от една трета от всички членове на църковната община.