Изтеглете Устава на БПЦО Свети Георги Победоносец на избран от Вас език:

Изтегли Устав БПЦО Свети Георги Победоносец на български език в .pdf

Изтегли Устав БПЦО Свети Георги Победоносец на немски език в .pdf

Изтегли Устав БПЦО Свети Георги Победоносец на френски език в .pdf

 

УСТАВ

на БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА

„Свети Георги Победоносец“ в Швейцария

 

Наименование и седалище

Чл. 1

(1) Създадената на 15-ти септември 2009 година църковна община „Свети Георги Победоносец“ („Sveti Georgi der Siegreiche“) е сдружение съгласно чл. 60 и следващите на швейцарския граждански кодекс със седалище в гр. Баар.

(2) Като християнска община, тя се числи към Българската православна вяра. Църковната община е подчинена по канон на Българската православна църква, съответно на Българската патриаршия, и спада към Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа.

(3) Църковната община е регистрирана в търговския регистър. Всяка промяна на членовете на управителното тяло (църковното настоятелство) ще бъде своевременно регистрирана в Търговския регистър.

Цел

Чл. 2

(1) Църковната община предоставя на своите членове с български произход и език духовна родина в Швейцария. Дейността ѝ обхваща богослужение, грижи за духовния мир (душепопечение), просвета и религиозно образование, социална помощ, както и поддържане на родната култура.

(2) Църковната община може, след разрешение на митрополита на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа, да открива български православни мисии в Швейцария.

Общественополезна (нестопанска) дейност

Чл. 3

(1) Средствата на сдружението могат да бъдат използвани само за целите съгласно устава.

(2) Членовете не получават безвъзмездно финансиране от средствата на сдружението. При напускането им, или при прекратяване на дейността на сдружението, те не получават обезщетения, не им се връщат дялове от капитала и не им се връщат апортни вноски. Никое лице не бива да се облагодетелства чрез разходи, които са неприсъщи на сдружението, или чрез неразумно високи възнаграждения. Всякакви налични или придобивани в бъдеще движими или недвижими стойности остават собственост на сдружението на Българската православна църковна община „Свети Георги Победоносец“ – Швейцария.

(3) Всички лица на длъжност в сдружението работят на доброволни начала. Те имат право на възстановяване на разумни разходи.

(4) Парични суми, постъпващи в църковната община от дарения, събиране на такси, завещания или по други разрешени по закон начини, следва да се събират и управляват само при съблюдаване на целите съгласно устава.

(5) Управителното тяло (църковното настоятелство) изготвя своевременно проектобюджета за следващата година и отчета за приходите и разходите на края на годината.

Чл. 4

(1) Църковната община се състои от отделни членове, които имат право на глас и на избор. Всеки член има един глас.

(2) Да стане член има право всеки кръстен християнин/всяка кръстена християнка, който/която има навършени поне 18 години и не принадлежи към друга църковна община. Членството трябва да се декларира писмено.

(3) Членовете имат право да присъстват на богослужения и мероприятия на общината, както и да използват услугите на общината за себе си и своите семейства.

(4) Всеки член се задължава:

– да бъде верен на епархията на Западна и Средна Европа на Българската източноправославна църква и нейния митрополит;

– да спазва църковните и религиозни канони;

– да пази добрия имидж на сдружението и неговите членове;

– да не използва сдружението за партийно-политически цели.

Прекратяване на членството

Чл. 5

(1) Членството се прекратява при напускане, чрез преминаване в църковна община от друго вероизповедание или с друг произход, поради смърт или поради изключване по основателни причини от страна на Управителното тяло (църковното настоятелство). Подобно изключване трябва да бъде обосновано. По отношение на изключването може да се изиска решение на Общото събрание на църковната община.

(2) Напускането влиза в сила към края на дадена календарна година.

Органи на църковната община

Чл. 6

Органите на църковната община са общото събрание на църковната община, управителното тяло (църковно настоятелство) и комисията за проверка на счетоводните отчети (ревизионна комисия).

Общо събрание на църковната община

Чл. 7

(1) Редовно общо събрание на църковната община се състои един път годишно, най-късно към края на март. Свикването се извършва със срок от минимум 2 седмици чрез писмена покана от страна на управителното тяло (църковното настоятелство), като се упоменават времето, мястото и включените в дневния ред точки.

(2) Заявления от членовете за включване на точки в дневния ред на Общото събрание на църковната община трябва да се представят на управителното тяло минимум 4 седмици преди заседанието в писмен вид и да се предоставят от управителното тяло на членовете минимум 2 седмици предварително.

(3) Събранието на членовете се състои от всички членове на общината и свещеника.

(4) Общото събрание на църковната община:

– одобрява годишния отчет на управителното тяло (църковното настоятелство), счетоводния годишен баланс и отчета на комисията за проверка на счетоводните отчети

(ревизионната комисия);

– освобождава от длъжност (разпуска) управителното тяло;

– разрешава годишния бюджет и определя членството;

– избира управителното тяло (църковното настоятелство) и неговия председател, както и членовете на комисията за проверка на счетоводните отчети (ревизионната комисия);

– взема решение за промяна на устава и за всички подадени пред него заявления.

(5) Общото събрание на църковната община взема решение с обикновено мнозинство на подадените гласове. За разлика от другите решения, за промяна на устава е необходимо мнозинство от две трети от гласовете.

(6) Председател на Общото събрание на църковната общност e председателят на управителното тяло (църковното настоятелство).

(7) Председателят на управителното тяло (църковното настоятелство) може да прехвърли изпълнението на длъжността

„председател“ (ръководител на събранието), ако е необходимо, на някого от останалите членове на управителното тяло (църковното настоятелство) или на свещеника.

(8) За събранието на членовете (Общото събрание на църковната община) трябва да се води протокол. Той трябва да бъде подписан от водещия (председателя) на събранието и от протоколчика.

(9) Извънредни събрания на църковната община се свикват с указване на дневния ред по решение на управителното тяло (църковното настоятелство) или когато това бъде изискано от една пета от членовете. На последната молба трябва да се отговори в рамките на шестдесет дни.

(10) Извънредни събрания на църковната община могат да бъдат свиквани и от свещеника, като бъде упоменат дневният ред.

(11) В случай че при откриване на Общото събрание на църковната община присъстват по-малко от половината на всички членове, заседанието се отлага с един час и се провежда при присъствие на повече от една трета от всички членове на църковната община.

Управително тяло (църковно настоятелство)

Чл. 8

(1) Управителното тяло (църковното настоятелство) се състои от председателя/председателката на църковната община и от още 6 други членове. То се конституира самостоятелно.

(2) Членовете на управителното тяло (църковното настоятелство) се избират на общото събрание на църковната община за срок от четири години.

(3) Председател на управителното тяло (църковното настоятелство) е Председателя/председателката на църковната община.

(4) Управителното тяло има право на вземане на решения при присъствие на минимум 2/3 от всички членове и свещеника.

(5) Свещеникът има право на вето, ако решенията са в противоречие с духовните истини и ценности, църковните или религиозни канони.

Задачи на управителното тяло (Църковното настоятелство)

Чл. 9

(1) Управителното тяло (църковното настоятелство) ръководи общината административно, одобрява и подпомага свещеника при изпълнение на неговите задачи и задължения, приема молбите на членовете относно живота в общината, подготвя общите събрания на църковната община.

(2) Към правомощията на управителното тяло (църковното настоятелство) спадат всички задачи, които не са прехвърлени на друг орган по закон или според устава.

(3) Управителното тяло (църковното настоятелство) осигурява спазването на устава и реализирането на решенията на Общото събрание на сдружението; управителното тяло (църковното настоятелство) полага грижи, така че наличните средства да бъдат използвани икономически ефективно и икономично.

(4) Управителното тяло (църковното настоятелство) води книга за приходите и разходите, както и за имущественото състояние на сдружението. Приложение намират разпоредбите на облигационното право за търговското счетоводство.

(5) Управителното тяло (църковното настоятелство) може да възложи ръководството на ежедневните сделки на управител, който не е наложително да бъде член на сдружението.

(6) Управителното тяло (църковното настоятелство) води дневник на инвентара.

Комисия за проверка на счетоводните отчети (ревизионна комисия)

Чл. 10

(1) Комисията за проверка на счетоводните отчети (ревизионната комисия) се назначава от Общото събрание на църковната община и се одобрява от него. Тя проверява предоставения й от управителното тяло (църковното настоятелство) годишен отчет и го предава за одобрение на Общото събрание на църковната община. Тя се състои от 3-ма членове и се избира за срок от 2 години.

(2) Членовете не бива да са членове и на управителното тяло (църковното настоятелство).

(3) Членовете на комисията проверяват предоставените от управителното тяло документи независимо един от друг и представят отчет за дейността на сдружението, който след обсъждане с председателя на управителното тяло (църковното настоятелство) се представя на събранието на членовете.

Свещеник

Чл. 11

Свещеникът се назначава и уволнява от митрополита на Българската източноправославна църква за Западна и Средна Европа.

Задачи и права на свещеника

Чл. 12

Задачи и права на свещеника:

(1) Свещеникът е почетен председател на църковната община.

(2) Свещеникът е отговорен за всички религиозни интереси на църковната община.

(3) Представлява я на източноправославния събор на свещениците и пред религиозните ръководни органи на

църквите на съответната държава.

(4) Относно духовните си задачи, той носи отговорност спрямо съответно компетентния владика.

(5) Въз основа на службата си, участва с право на глас в заседанията на управителното тяло и в Общото събрание на църковната община.

(6) Свещеникът получава финансова помощ от църковната община. Тази финансова помощ се базира на годишния бюджет на църковната община и е одобрена от Общото събрание на църковната община.

(7) Свещеникът ръководи общината духовно, приема молбите на членовете и ги предава на управителното тяло (църковното настоятелство).

Членски внос и дарения

Чл. 13

(1) Църковната община се финансира от членския внос на членовете, както и от доброволни дарения от страна на своите членове.

(2) Управителното тяло (църковното настоятелство) предлага минималния размер на годишния членски внос, който трябва да бъде одобрен от Общото събрание на църковната община. В тази връзка се прави разлика между отделни лица и семейства.

(3) Църковната община може да приема дарения и наследство. Те трябва винаги да водят отделно от имуществото на общината. Те се използват в зависимост от предназначението им.

(4) За финансови задължения на църковната община се носи отговорност само с имуществото на общината.

Липсващи разпоредби

Чл. 14

При противоречие с други регламенти, преимущество има този устав.

Където в този устав не са предвидени разпоредби, трябва да се съблюдават разпоредбите на чл. 60 и следващите на Гражданския кодекс на Швейцария.

Разпускане на общината

Чл. 15

(1) Разпускането на църковната община може да бъде заявено от управителното тяло (църковното настоятелство) или от 2/3 от членовете.

(2) Право на вземане на решение има общо събрание на църковната община, на което присъстват минимум половината от всички членове. Кворумът за вземане решение за разпускане е две трети от присъстващите лица с право на глас.

(3) Оставащо при каквито и да било случаи имущество преминава в собственост на Българската източноправославна църка на диоцеза (епархията) за Западна и Средна Европа на Българската православна църква (решение № 95 VR 17 000 NZ на Районен съд Берлин-Шарлотенбург и данъчен номер 27/656/53868 на финансово-данъчната служба за корпоративни лица I в Берлин).

Заключителни разпоредби

Чл. 16

Този устав е одобрен на Общото събрание на църковната община на Българската православна община „Свети Георги Победоносец“, състояло се на 18-ти март 2018 г. и замества устава от 15-ти септември 2009 г.